منوی سایت

در مناطق حساس به صدا و نویز می توان از این مدل اپراتور با قابلیت حرکت دادن لنگه های سنگین بدون صدا استفاده نمود.
همچنین در صورت آتش سوزی احتمالی در مدل DTRB تک سویینگ یا دبل سوینگ می توان از قابلیت فنری بودن این اپراتور در هنگام قطع برق برای ورود یا خروج استفاده کرد(آرام بند بودن سیستم).اطلاعات بیشتر